Fullskala CO2-håndtering i Norge

  Oppdatert: Juni 2018
Gassnova arbeider med å få på plass det som kan bli Europas første industrielle CO2-håndteringsprosjekt. Prosjektet skal vise at CO2-håndtering er mulig og trygt å gjennomføre.

​​​​

 

Slik kan det banes vei for at denne helt nødvendige klimaløsningen kan tas i bruk i Europa og resten av verden.

Mulighetsstudien fra juli 2016 viste at CO2-fangst er teknisk mulig ved tre industriutslipp i Norge: ved Norcems sementfabrikk i Brevik, ved Yaras ammoniakkfabrikk i Porsgrunn og ved Fortum Oslo Varmes (FOV) energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud. Alle disse tre leverte sine konseptstudier for CO2-fangst høsten 2017.

Forprosjektering for Norcem og Fortum Oslo Varme

Etter behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble det klart at Norcem får gjennomføre forprosjektering. Etter en ekstra runde med kvalitetssikring av Fortum Oslo Varme sitt prosjekt, avgjorde regjeringen videreføring til forprosjektering. Norcem og Fortum Oslo Varme planlegger å fange ca. 400.000 tonn CO2 hver. Yara går ikke videre med sitt prosjekt.

CO2 skal fraktes med skip fra fangstanlegget til et landanlegg i Øygarden kommune for mellomlagring. CO2 føres deretter i en rørledning ut til en undersjøisk formasjonen ved Trollfeltet i Nordsjøen for lagring. Equinor, med partnerne Shell og Total, er ansvarlig for planleggingen av lageret. Konseptstudien for lager skal ferdigstilles i løpet av 2018 og forprosjektering skal være gjennomført året etter. Først når forprosjektering er gjennomført for alle leddene i CO2-hånderingskjeden er grunnlaget for investeringsbeslutningen klart.

Gassco leverte en konseptstudie for skipstransport høsten 2017. Equinor med partnere har overtatt ansvaret for transportdelen av prosjektet i forprosjekteringsfasen.

Investeringsbeslutning i 2020/2021

Atkins og Oslo Economics har kvalitetssikret prosjektet. Totalkostnaden (investerings- og driftskostnader i fem år) for en kjede hvor CO2 fra Norcem fanges og lagres, er anslått til 11,2 milliarder kroner. Tilsvarende anslag for Fortum Oslo Varme er 13,1 milliarder kroner. Begge anslag er på p50-nivå.

Stortinget kan fatte investeringsbeslutning for prosjektet i 2020/2021. Prosjektet kan da settes i drift i 2023/2024.

Lageret kan ta imot CO2 fra flere fabrikker

Det planlegges å legge inn en del overkapasitet i lagringsinfrastrukturen. Det betyr at lageret kan ta imot CO2 fra flere utslippskilder. Rørledningen som er valgt, kan ta imot 4 millioner tonn CO2 per år, altså 10 ganger mengden CO2 fra ett av de norske fangstanleggene. I løpet av konseptfasen vil det tas beslutninger om landanlegg, brønner og lager som avklarer kapasiteten på infrastrukturen.

Slik kan det norske CO2-håndteringsprosjektet senke barrierene for kommende prosjekter. Siden skipstransport legges til grunn, er lageret også lett tilgjengelig for CO2-utslippskilder i andre europeiske land. I Sverige ser allerede Preem AB på muligheten for å fange CO2 fra sitt raffineri i Lysekil for lagring i Nordsjøen. Equinor, Shell og Total har etablert kontakt med flere tidligfaseprosjekter. I tillegg ser de på muligheten for å lagre CO2 fra ulike anlegg hvor de selv har eierinteresser.

Gassnova © 2019

Personvernserklæring