Samarbeid og deling av kunnskap

deling av kunnskap; Kunnskapsspredning; TCM Oppdatert: 22.09.2014
Teknologisenter Mongstad (TCM) er en arena for utvikling, testing og kvalifisering av CO2-fangstteknologier. For staten, ved Gassnova, er det et mål at erfaringene fra TCM spres slik at kostnader og risiko ved CO2-fangst reduseres.
Laboratoriet hos TCM

​Fra Laben hos TCM.

Foto: Helge Hansen

TCM er i seg selv en arena for samarbeid og erfaringsutveksling.

TCM er organisert som et partnerskap hvor alle partnerne – Gassnova, Statoil, Shell og Total – får tilgang til den samme informasjon.

For Statoil, Shell og Total har dette verdi da de får førstehåndstilgang til kunnskap som vil kunne redusere deres risiko og kostnader i andre og fremtidige CCS-prosjekter.

Å bygge og drifte et industrielt anlegg som TCM er komplisert og krevende fordi det ikke finnes mange sammenliknbare anlegg. Mange av erfaringene man har gjort seg på TCM har overføringsverdi og kan bidra til å tette kunnskapshull om utfordringer rundt CO2-fangst. Staten og Gassnova har som mål om å tilgjengeliggjøre mest mulig av informasjonen fra TCM.

TCM bidrar til kunnskapsspredning om CO2-fangst gjennom at selskapet presenterer resultater på internasjonale konferanser, tar imot besøkende fra hele verden og offentliggjør publikasjoner i faglige fora. TCM har fått stor oppmerksomhet i internasjonale medier.

Utvidet samarbeid og testsenternettverk

I tillegg til samarbeidet innad i partnerskapet og med teknologileverandørene, arbeider TCM aktivt med å etablere samarbeid med bedrifter og institusjoner som er involvert i utviklingen av CO2-fanstteknologi. I dag samarbeider TCM blant annet med SINTEF, Universitet i Oslo, Christian Michelsens Institutt, Institutt for energiteknikk, Tel-Tek, Massachusetts Institute of Technology, Universitetet i Texas, NTNU og Universitetet i Bergen.

TCM har også tatt initiativ til å danne et globalt kunnskapsdelingsnettverk for store testsentre for CO2-fangst. Internasjonalt samarbeid og informasjonsutveksling vil sikre raskere fremdrift innen CCS-feltet, og derfor er TCMs initiativ viktig. I 2013 ble norske og amerikanske myndigheter enige om å dekke nettverkets administrative kostnader de første fire årene, og at de to landene skulle ha formannskapet i to år hver.

I tillegg til TCM er disse med i nettverket: CO2CRC, Australia; Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, Australia;  Huaneng Clean Energy Research Institute, China; Korea Institute of Energy Research, Korea; National Carbon Capture Center, USA; SaskPower, Canada; SINTEF Foundation for Scientific and Industrial Research, Norway; UKCCSRC Pilot-Scale Advanced Capture Technology, United Kingdom; Uniper Technologies Limited, Germany; and Ceri, UK.
Formålet med nettverket er å dele kunnskap for å fremskynde utviklingen av teknologi for CCS. Nettverket skal bidra til at CCS-utviklingen i større grad harmoniseres, at man får frem felles industristandarder, deler "beste praksis" med hverandre og utvikler sertifiseringsløsninger. Siden det går tregere å ta i bruk CCS enn man tidligere forventet, er det også viktig at opparbeidet kunnskap ikke går tapt.

 

www.tcmda.com

Gassnova © 2018