Regjeringen styrker satsingen på CO2-håndtering

statsbudsjett 2016  
I forslaget til statsbudsjett for 2016 som ble lagt fram i dag forsetter regjeringen sin klimasatsing gjennom å øke innsatsen for CO2-håndtering.
CO2 Technology Centre Mongstad (TCM)

CO2 Teknologisenter Mongstad (TCM)

Styrk Fjærtoft Trondsen

​Arbeidet med å få fram kostnadseffektive og framtidsrettede løsninger for CO2-håndtering styrkes gjennom økte bevilgninger til både forskning, utvikling og demonstrasjon. Arbeidet med fullskala CO2-håndtering fortsetter med mulighetsstudier hos de industrielle aktører som har vist interesse for videre deltakelse.

Gassnova er fornøyd med at det viktige arbeidet med CO2-håndtering styrkes og at det blir økte midler til både industriell demonstrasjon og studier av mulige fullskalaanlegg. Satsing på CO2-håndtering er en avgjørende del av klimaarbeidet på veien til lavutslippssamfunnet og grønn vekst, sier administrerende direktør i Gassnova Tore Amundsen.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til demonstrasjonsdelen av CLIMIT-programmet i 2016. Forventingen er at en økning vil kunne utløse flere og større demonstrasjonsprosjekter for CO2-håndtering.

Regjeringen understreker Teknologisenteret på Mongstads (TCM) viktige rolle i å teste viktige fangst-teknologier og slår klart fast at senteret skal "videreutvikles som teknologisenter med ledende testfasiliteter og som en del av et globalt kunnskapsnettverk". TCM får derfor midler for å utnytte den internasjonale interessen som finnes for å benytte anlegget til å teste ut alternative teknologier, og legge til rette for langsiktig og god utnyttelse av anleggene og den etablerte infrastrukturen.

I samråd med departementet skal Gassnova vurdere ulike alternativer for drift av teknologisenteret på Mongstad etter at eksisterende deltakeravtale løper ut i 2017.

Regjeringen bekrefter også sin ambisjon om å få på plass minst ett fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering innen 2020 og igangsetter derfor arbeidet med mer detaljerte studier av teknologiske og økonomiske muligheter for et fullskala demonstrasjonsanlegg i Norge.

Det er viktig både for klima og arbeidsplasser at vi kan realisere gode løsninger for punktutslipp i Norge og internasjonalt. Gassnova ser fram til å arbeide med mulighetsstudiene som skal utføres i nært samarbeid med de industrielle aktørene, avslutter Tore Amundsen. 

 

Det er godt dokument at verden ikke kan nå sine klimamålsettinger uten CO2-fangst og -lagring. Norge var tidlig ute med å investere i forskning og utvikling av teknologi for CO2-håndtering, og er i dag blant de ledende i verden. Gassnova har spilt i en betydelig rolle i dette arbeidet gjennom å forvalte statens interesser knyttet til CO2-håndtering.

Pressemelding fra Olje- og energidepartementet: Styrker satsinga på CO2-handtering

statsbudsjett 2016

Gassnova © 2017