Planlegging av fullskala CO2-håndtering på Kårstø

Naturkraft; Gassco; Kårstø  
Naturkrafts gasskraftverk på Kårstø sto ferdig i desember 2007. Ved full drift ville CO2-utslippet være på 1,2 millioner tonn årlig.
Foto: Styrk Fjærtoft Trondsen

Allerede i 2006 besluttet regjeringen å starte et arbeid med å planlegge et fullskala CO2-fangstanlegg samt en løsning for transport og lagring av CO2 i tilknytning til gasskraftverket. Den innledende planlegging ble gjennomført av NVE.  Sommeren 2007 nedsatte Olje- og energidepartementet (OED) en arbeidsgruppe for å gjennomføre det resterende planleggingsarbeid fram til en mulig investeringsbeslutning.

Prosjektet ble flyttet over til Gassnova i januar 2008. Gassnova utlyste så en konkurranse om byggekontrakt for CO2-fangstanlegget og signerte kontrakt med fire  leverandører  for gjennomføring av  FEED-studie som et ledd i prekvalifiseringen til en mulig byggekontrakt. I tillegg ble nødvendige hjelpesystemer og tomteområder utredet, og tilhørende konsekvensutredninger ble gjennomført.

Naturkraftsanlegg. Foto: Naturkraft

Basert på Gassnovas anbefalinger besluttet regjeringen våren 2009 å stanse anskaffelsesprosessen om tildeling av kontrakt for CO2-fangstanlegg på Kårstø. Årsaken var ujevnt driftsmønster ved kraftverket. Kraftverket sto stille i lange perioder av gangen som følge av at forholdet mellom prisen på gass og strømprisen ikke gjorde det lønnsomt å produsere strøm.

Regjeringen ønsket samtidig å se nærmere på en mulig integrasjon mellom gasskraftverket og gassprosesseringsanlegget på Kårstø. Gassnova og Gassco gjennomførte en studie, og OED fikk rapporten oversendt våren 2010.

Rapporter

Gassnova © 2017