Demonstrere at fullskala CO2-håndtering er mulig og trygt

  Redigert: Januar 2018
De siste 20 årene har en rekke aktører ­– både private selskaper og stater – hatt ambisjoner om realisere fullskala CO2-håndteringskjeder i Europa. Få har lykkes.
Foto: iStock.

Barrierene har vist seg å være av teknisk, kommersiell og regulatorisk art. I andre deler av verden har man lykkes bedre, men der er CO2 i de fleste tilfeller en etterspurt vare som brukes til økt oljeutvinning. Teknologien anses i dag som klar, men særlig de kommersielle barrierene har vist seg vanskelig å overkomme i vår del av verden.

Dersom Norge lykkes med å realisere en fullskala CCS-kjede, vil dette vise at CO2-håndtering er mulig og trygt innenfor et gjeldene europeisk regelverk. Det internasjonale energibyrået (IEA) har gjentatte ganger påpekt at Norge kan spille en viktig rolle som foregangsland, og at dette kan få andre land til å komme etter. Demonstrasjon av CCS som klimatiltak kan gi følgende virkninger:

  • Land som har avskrevet CCS som klimatiltak, kan igjen legge CCS inn i sine klimaplaner og stille finansiering til rådighet.
  • Myndigheter kan stille strengere klimakrav gjennom innkjøp osv. fordi CCS gjør produksjon av utslippsfrie produkter mulig.
  • Bedrifter som ønsker å posisjonere seg for et strengere klimaregime kan regne med CCS som et virkemiddel.

Verdien av å øke tilliten til CCS som klimatiltak anses å være betydelig.

Gassnova © 2019

Personvernserklæring