Mongstad-prosjektet har gitt viktig læring

fullskala CO2-håndtering; Mongstad; CCM  
Planleggingen av fullskala CO2-håndtering på Mongstad ble avsluttet høsten 2013 fordi regjeringen vurderte usikkerheten ved prosjektet som for stor. Arbeidet har imidlertid generert viktig kunnskap som fremtidige fullskalaprosjekter kan dra nytte av.
Foto: Styrk Fjærtoft Trondsen

I oktober 2006 fikk Statoil utslippstillatelse til et nytt kraftvarmeverk på Mongstad. I den rødgrønne regjeringsplattformen fra 2005 – Soria Moria-erklæringen – ble det slått fast at nye konsesjoner til gasskraft skulle basere seg på CO2-fjerning. En avtale mellom Staten og Statoil regulerte samarbeidet om CO2-håndtering på Mongstad. Som en del av denne avtalen leverte Statoil en masterplan for CO2-håndtering på Mongstad i februar 2009 som senere ble evaluert av Gassnova.

Arbeidet med planleggingen av fangstanlegget ble mer komplisert enn man først hadde sett for seg, og prosjektet ble utsatt to ganger. I første omgang ble tidspunktet for investeringsbeslutningen skjøvet på fra 2012 til 2014 da man besluttet at planleggingen skulle følge Statoils normale industripraksis for store og kompliserte prosjekter. Deretter ble investeringsbeslutningen utsatt til 2016 da det viste seg at aminteknologien, som man planla å bruke på Mongstad, kunne ha uønskede helse- og miljøeffekter.

Dette ledet til et banebrytende forskningsarbeid på helse- og miljøeffektene knyttet til aminteknologien. Ved utslipp av aminer til luft og vann kan nitraminer og nitrosaminer dannes. Før man startet forskningsarbeidet, var det mangelfullt med kunnskap om hvor helseskadelige disse stoffene var og hvor mye de ulike teknologiene slipper ut. Det er nå utviklet en "verktøykasse" av metoder og tester som må til for å undersøke om hver enkelt aminteknologi er trygg. Vi vet også mer om skadepotensialet til disse stoffene. Det viktigste er imidlertid at vi nå vet at det finnes aminteknologier som kan tas i bruk på en trygg måte. Fullskala-prosjektet Boundary Dam i Canada har nytt godt av denne kunnskapen.

Parallelt med forskningsarbeidet på aminer, har fem leverandører av fangstteknologi vært gjennom et teknologikvalifiseringsprogram. I dag er flere av teknologiene på et modenhetsnivå som gjør at man kan ta dem i bruk i et fullskala fangstanlegg. Flere modne teknologier gir normalt konkurranse i et marked og lavere pris.

Rapporter fra prosjektet:

 

Gassnova © 2017