HMS og CO2-fangst (Fase 1)

  Lansert 2013
Resultater fra de innledende studiene av helse- og miljøaspekter ved bruk av aminer i CO2-fangst
Foto: Styrk Fjærtoft

Siden 2007 har det vært mye oppmerksomhet i Norge vedrørende helse- og miljøutfordringer forbundet med bruk av aminer i CO2-fangst. Denne skepsisen har vært særlig knyttet til forbindelsene nitrosaminer og nitraminer som kan dannes under prosessen eller i atmosfæren når aminer brukes eller slippes ut. Et omfattende arbeid er nå i gang for å finne løsninger.

Prosjektet CO2-fangst Mongstad (CCM) offentliggjør nå resultatene fra de innledende studiene av helse- og miljøaspekter ved bruk av aminer i CO2-fangst.

CLIMIT har finansiert en rekke studier for å avdekke helse- og miljøegenskapene til en del vanlige aminer. I tillegg trengte CO2 teknologisenteret på Mongstad (TCM) avklaring for å få utslippstillatelse for aminer som skulle brukes i deres testanlegg. CCM-prosjektet har brukt en annen tilnærming ettersom det har vært et behov for å forberede seg for kvalifiseringen av diverse teknologier som var aktuelle for full-skala-anlegget på Mongstad. Dette har gjort det nødvendig med bred kartlegging, og første runde av studiene bestod av litteraturgjennomgang samt valg av metoder og verktøy til bruk i beskrivelsen av aminer, nitrosaminer og nitraminer.

Staten har fullfinansiert studiene med sikte på å gjøre resultatene allment tilgjengelige. Første runde med rapporter utarbeidet av institutter og selskap fremgår nedenfor, fordelt på hovedtema:

Prøvetaking og analyse

Prosess og atmosfærisk kjemi

Modellering av utslippsspredning

Teknikker for utslippsreduksjon

Toksikologi

 

Forfattere og utgiverorganisasjoner har eneansvar for innholdet i hver rapport utgitt her. Innholdet beskriver ikke nødvendigvis Gassnova SFs eller fullskala-prosjektets meninger eller oppfatninger.

Gassnova © 2019

Personvernserklæring