Mulighetsområdet for realisering av fullskala CO2-håndtering i Norge

fullskala CO2-håndtering; Mulighetsstudie  
Gassnova har levert en statusrapport til Olje- og energidepartementet om utredningsarbeidet der hensikten er å bidra til en bred og oppdatert kartlegging av mulighetsområdet for realisering av fullskala CO2-håndtering utover prosjektet på Mongstad.
Foto: iStock.

Arbeidet er gjort med bakgrunn i Meld. St. 9 (2010-2011) Fullskala CO2-håndtering. Gassnova fikk mandatet fra Olje- og energidepartementet våren 2011. Høsten 2012 ble mandatet utvidet til å omfatte vurdering av mulighetene for CO2-håndtering på et eventuelt nytt kullkraftverk i Longyearbyen.


Så langt i arbeidet er alle landbaserte CO2-utslippskilder i Norge over en gitt størrelse kartlagt. Alle utslipp av fullskala størrelse er vurdert, og det er etablert en liste over CO2-utslippskilder som anses formålstjenlige for videre studier av hele CO2-håndteringskjeder.

Statusrapporten viser at det er fem utslippskilder der CO2-håndtering vurderes som relevant for videre studier; to eksisterende og tre potensielle. Mye arbeid gjenstår før det er mulig å si om disse prosjektene kan og bør realiseres.

Gassnova har, i samarbeid med Mott MacDonald, utviklet evalueringsmetoden for mulighetsstudien. Evalueringsmetoden som er valgt, innebærer at industrien som har CO2-utslipp som kan være aktuelle å håndtere, selv aktivt har medvirket. Fordeler og ulemper for CO2-håndtering, basert på industriens egne vurderinger er kommet frem.

Ved ferdigstillelse av mulighetsstudien, planlagt i 2014, vil det bli presentert en sluttrapport med en bred og oppdatert kartlegging av mulighetsområdet for realisering av fullskala CO2-håndtering i Norge, det vil si hele kjeder med fangst, transport og lagring av CO2.

Gassnova er statens foretak for CO2-håndtering og skal gi faglige råd til myndighetene. Dette utredningsarbeidet gir et grunnlag for en faktabasert vurdering av mulighetene for fullskala CO2-håndtering i Norge ut over fullskalaprosjektet på Mongstad. CO2-håndtering vil være en viktig del av løsningen for verdens energi- og klimautfordringer.

Gassnova retter en takk til alle utslippseierne for deres bidrag.

Rapporten ligger vedlagt i PDF

Følgende underrapporter er gjort tilgjengelig av Gassnova, som del av arbeidet:

 1. Det Norske Veritas (DNV), Final Report: Activity 1: Project evaluation methodology and criteria, 2012
 2. Det Norske Veritas (DNV), Final Report: Activity 2: Activity report 2: CO2 Sources in Norway, 2012
 3. Det Norske Veritas (DNV), Final Report: Activity 3: CO2 capture, compression and conditioning, 2012
 4. Det Norske Veritas (DNV), Final Report: Activity 4: CO2 storage, 2012
 5. Det Norske Veritas (DNV), Final Report: Activity 5: CO2 transport, 2012
 6. Det Norske Veritas (DNV), Final Report: Activity 6: The CCS value chain and its surroundings, 2012
 7. Scandpower Risk Management, Sund Energy, Lloyd's Register, Norwegian CCS Study – Task 1. Evaluation and ranking processes - methods and criteria, 2012
 8. Scandpower Risk Management, Sund Energy, Lloyd's Register, Norwegian CCS Study – Task 4. CO2 Storage in the North Sea Basin, 2012
 9. Scandpower Risk Management, Sund Energy, Lloyd's Register, Norwegian CCS Study – Task 6. Conditions for Industrial CCS in Norway, 2012
 10. Senergy North Sea CO2 Storage Activity Outside the Norwegian Continental Shelf, 2012
 11. Senergy Decision Gate Approach to Storage Site Appraisal, 2012
 12. Arntzen de Besche, Gassnova NCCS project - Applicable law, permit issues and liability regime, 2012.

Gassnova © 2017