Utredning av mulige fullskala CO2-håndteringsprosjekter i Norge - Idéstudie

NCCS; Mongstad; Mulighetsstudie Oppdatert 11.06.2015
Regjeringen har en ambisjon om å realisere minst ett demonstrasjonsanlegg for CO2-fangst innen 2020. Idéstudien som ble oversendt 4. mai er et viktig steg på veien mot realisering av fullskala CO2-håndtering i Norge.
Foto: Helge Hansen

Gassnovas idéstudie for fullskala CO2-håndtering godt mottatt

Olje- og energidepartementet ba i slutten av november 2014 Gassnova, i samarbeid med Gassco og Oljedirektoratet, om å gjennomføre en utredning av mulige fullskala CO2-håndteringsprosjekter i Norge. Dette arbeidet har blitt gjennomført som en idéstudie.

Studien som ble sendt Olje- og energidepartementet i begynnelsen av mai har identifisert flere utslippskilder og lagerlokasjoner som kan være teknisk egnet for CO2-håndtering og industrielle aktører som kan være interessert i å delta i videre mulighetsstudier. Dette inkluderer blant annet Norcems sementfabrikk i Brevik, Yaras anlegg i Porsgrunn og Klemetsrud avfallsanlegg i Oslo.

De industrielle aktørene sin interesse for å delta i et CO2-håndteringsprosjekt vil avhenge av hvilke rammevilkår som blir etablert fra statens side. Aktørene har i sammenheng med idéstudiearbeidet gitt innspill om dette.

Bellona støtter hovedtrekkene i Gassnovas anbefaling. «Yara, Norcem og Klemetsrud er industribedrifter med store klimaambisjoner og høy teknologisk kompetanse. CO2-fangst er den eneste måten for tradisjonell industri å møte framtidens utslippskrav på», sier Bellona. ZERO mener «studien bekrefter behovet og det gode potensialet for CCS i Norge, både innenfor industri og olje/gass». Begge miljøvernorganisasjonene peker på at man nå må komme videre med norsk CCS politikk og realisering.

- Gassnovas idéstudie viser at det kan være mulig å realisere ambisjonen vår om et fullskala demonstrasjonsprosjekt for CO2-håndtering i Norge, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Studien viser at arbeidet med lageralternativene er kommet kortere enn arbeidet med fangst og transport og at det er derfor større usikkerhet her. Gassnova har identifisert industrielle aktører som kan være interessert i å delta i mulighetsstudier av ulike lagerløsninger. Et lager bør kunne lagre CO2 fra flere kilder.

Olje- og energidepartementet vil nå gå nøye gjennom rapporten og vurdere hvordan man skal følge opp innspillene fra industriaktørene og Gassnova sine anbefalinger og komme tilbake med en orientering til Stortinget i statsbudsjettet for 2016. Med framdriftsplan som skissert i Gassnovas idéstudie vil et grunnlag for investeringsbeslutning kunne bli lagt fram tidligst høsten 2018.

Les Olje- og energidepartementets sammendrag av Gassnovas rapport  (.pdf) Kilde: OED

I desember 2012 leverte Gassnova en statusrapport til Olje- og energidepartementet (OED) som pekte på fem norske utslippskilder som ble ansett som relevante for videre studier av fullskala fangst, transport og lagring av CO2. 

Ifølge Sundvollen-erklæringen har regjeringen en ambisjon om å realisere minst ett fullskala CO2-håndteringsanlegg innen 2020.  Videre arbeid med den norske CCS-studien og utredning av prosjekter i Norge vil være et viktig element i dette arbeidet.

Gassnova © 2017