Fortum Oslo Varme AS - Klemetsrudanlegget

  Redigert: Desember 2017
Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo sørger for trygg og miljøvennlig behandling av restavfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes. Varmen fra forbrenningen energigjenvinnes til elektrisitet og grønn fjernvarme.
Klemetsrudanlegget

Spillvarmen fra Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud distribueres som fjernvarme til store deler av Oslo.

Med en framtidig produksjonskapasitet på 460 000 tonn avfall årlig og 90 prosent CO2-fangst, kan anlegget fange over 400 000 tonn CO2 per år.

Oslo kommune har en ambisiøs klimamålsetting, og karbonfangst på Klemetsrud vil bidra til betydelig reduksjon av kommunens CO2-utslipp.

Avfall kan og bør begrenses, men vil aldri kunne elimineres. Selv med en høy gjenvinningsgrad vil det alltid være en betydelig andel som ikke kan eller bør materialgjenvinnes, og den miljømessig beste løsningen for dette avfallet er forbrenning med energigjenvinning. Karbonfangst fra energigjenvinning er neste steg mot et bærekraftig avfallssystem, og for å skape en grønn sirkulær økonomi.

Verden må vekk fra deponering av avfall, som er et enormt klima-, miljø- og helseproblem i store deler av verden. CO2-fangst og lagring ved energigjenvinningsanlegg har et stort vekstpotensial, da det er i ferd med å innføres forbud mot deponering av nedbrytbart avfall i Europa. Det er derfor en forventning om at flere nye energigjenvinningsanlegg vil bygges for å sluttbehandle dette avfallet.

Avfall består av omtrent 60 % biologisk karbon. Karbonfangst på et energigjenvinningsanlegg vil derfor være såkalt BIO-CCS (det vil si CO2-fangst fra forbrenning av organisk avfall, som dermed fjerner CO2 fra det naturlige kretsløpet) Fortum Oslo Varmes CCS-prosjekt vil bidra til viktig læring, med stor overføringsverdi for en framtidsrettet bransje i endring.  

For mer informasjon.

Gassnova © 2019

Personvernserklæring