Fullskala CO2-håndtering i Norge

  Oppdatert: Desember 2017
Gassnova arbeider med å få på plass det som kan bli Europas første industrielle CO2-håndteringsprosjekt. Prosjektet skal vise at CO2-håndtering er mulig og trygt å gjennomføre.

​​​​

 

Slik kan det banes vei for at denne helt nødvendige klimaløsningen kan tas i bruk i Europa og resten av verden.

Mulighetsstudien fra juli 2016 viser at CO2-fangst er teknisk mulig ved tre industriutslipp i Norge: ved Norcems sementfabrikk i Brevik, ved Yaras ammoniakkfabrikk i Porsgrunn og ved energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud. Alle disse tre leverte sine konseptstudier for CO2-fangst høsten 2017.

 

Det planlegges å frakte CO2 med skip fra utslippspunktene til et landanlegg på Kollsnes i Hordaland for mellomlagring. CO2 skal deretter fraktes med rørledning ut til den undersjøiske formasjonen Smeaheia som ligger øst for Trollfeltet i Nordsjøen, ca. 50 km fra land. Statoil, med partnerne Shell og Total, er ansvarlig for planleggingen av lageret. Konseptstudien for lager skal ferdigstilles sommeren 2018. Gassco leverte en konseptsudie for skipstransport høsten 2017. Statoil med partnere har overtatt ansvaret for transportdelen av prosjektet i forprosjekteringsfasen.

I mulighetsstudien ble planleggings- og investeringskostnadene for en fullskala CO2-håndteringskjede estimert å være mellom 7,2 og 12,6 mrd. kroner (eks. mva.). Planleggings- og investeringskostnadene vil blant annet avhenge av hvor mye CO2 som skal fanges, hvor den skal fanges fra, og hvor mange transportskip som behøves. Driftskostnadene varierer mellom om lag 350 og 890 MNOK per år. Et usikkerhetsnivå på +/- 40 prosent ligge til grunn for estimatene.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2018 ble det besluttet at regjeringen skal legge frem fullskala-prosjektet i et helhetlig fremlegg for Stortinget, senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai 2018. Da skal det tas stilling til hvordan prosjektet skal videreføres.

Den opprinnelige prosjektetplanen la til grunn at beslutningsunderlagene (DG3) for fangst, transport og lagring skulle være ferdig høsten 2018 slik at Stortinget kunne fatte en investeringsbeslutning våren 2019. Anlegget skulle da etter planen settes i drift i 2022.

Gassnova © 2017