Samfunnsansvar

statlige selskaper; Samfunnsansvar; Gassnova  
Arbeidet med samfunnsansvar vil være en integrert del av vårt daglige arbeid. Vi tar vårt samfunnsansvar alvorlig og vår ambisjon er å bidra på de områder som er relevant for foretaket.
Foto: iStock.

Gassnova følger aktivt opp og er med på å utvikle god forretningsskikk, vi følger våre etiske retningslinjer, vurderer vår habilitet, arbeider med likestilling og helse, sikkerhet og miljø og har varslingsrutiner.

Samfunnsansvar er forankret i styret, og styret rapporterer på vesentlige områder i sin årlige beretning.

Hederlig virksomhet

I Gassnovas virksomhetsstyring legger vi vekt på åpenhet, ansvarlighet, lik behandling og langsiktige perspektiver. Vi stiller høye krav til integritet, som blant annet innebærer at vi ikke tolererer noen form for korrupsjon, og at vi fremmer fri konkurranse. Våre hovedprinsipper:

  • ​​Menneskerettighetene, internasjonale og nasjonale lover og reguleringer ligger til grunn for alt Gassnova gjør også i forhold til samarbeidspartnere og leverandører
  • Arbeidstakerrettigheter og anstendige arbeidsvilkår skal ivaretas både internt og hos våre samarbeidspartnere og leverandører.  Etisk handel er en viktig del av dette arbeidet. Etisk handel dreier seg om gradvis å skape bedre arbeids- og miljøforhold i egen leverandørkjede.
  • Gassnova tolererer verken aktiv (forsøk på å bestikke andre) eller passiv korrupsjon (å la seg bestikke).
  • Gassnovas medarbeidere skal ikke, verken for seg selv eller andre, ta imot, eller legge til rette for å motta gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre ytelser eller fordeler som er eller som kan oppfattes å være egnet til å påvirke deres tjenestehandlinger.

Habilitet

Gassnova forvalter store ressurser på vegne av samfunnet, og vi stiller strenge krav til vår habilitet. Vurdering av habilitet gjøres ved behov og med utgangspunkt i hvordan omverdenen vil kunne oppfatte hvordan Gassnovas medarbeidere håndterer de aktuelle sakene og situasjonene. Det avgjørende er ikke om det er grunn til å anta at en person i Gassnova vil opptre partisk, men om tilliten til foretaket og medarbeideren kan bli svekket.

Likebehandling

I Gassnova skal vi ikke diskriminere på grunnlag av kjønn, alder, religion, nasjonal eller etnisk tilhørighet, samfunnsgruppe eller politisk oppfatning. Dette har betydning for ansettelser, utnevnelser, utforming av egne lokaler samt ved eksterne arrangementer og profilering utad.

Helse, sikkerhet og miljø

Gassnova har som overordnet HMS målsetting å unngå skader på mennesker og miljø samt å verne materielle og immaterielle verdier. Foretaket legger til grunn at alle ulykker kan forebygges. Det er derfor satt en nullvisjon for HMS som innebærer null helseskader og null skader på miljøet.

​Varsling

I Gassnova har vi lagt til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold på en sikker og enkel måte. Vi legger vekt på at varsleren skal være vernet mot gjengjeldelse.

​Rapportering

Ekstern rapportering av arbeidet med samfunnsansvar finnes først og fremst i foretakets årsmelding, som finnes på våre nettsider.

Gassnova tar sitt samfunnsansvar alvorlig og følger myndighetenes føringer for statlig eide selskaper (Stortingsmelding 13 (2010-2011) "Aktivt eierskap – norsk statlig eierskap i en global økonomi").

Vi rapporterer om arbeidet og resultater.

Gassnova © 2019

Personvernserklæring