Mandat og oppdragsbrev

Gassnova; statsforetak Oppdatert: 2019
Foretaket skal legge til rette for at statens deltakelse i CO2-håndteringsprosjekter kan nyttiggjøres best mulig av staten eller statlig eide enheter.
​CO2 Teknologisenter Mongstad (TCM)

​Teknologisenter Mongstad (TCM).

Foto: Styrk Fjærtoft Trondsen

I henhold til vedtektene er Gassnovas formål og hovedoppgaver å:

  1. Forvalte statens interesser knyttet til CO2-håndtering og gjennomføre de prosjekter som foretaksmøtet bestemmer.
  2. Gi råd til Olje- og energidepartementet i spørsmål vedrørende CO2-håndtering.
  3. Bidra til teknologiutvikling og kompetanseoppbygging gjennom konkrete CO2-håndteringsprosjekter og gjennomføring av CLIMIT-programmet.

Foretaket skal legge til rette for at statens deltakelse i CO2-håndterings-prosjekter kan nyttiggjøres best mulig av staten eller statlig eide enheter. Gassnova forvalter CLIMIT-programmet i samarbeid med Norges forskningsråd og leder sekretariatsfunksjonen.

Det overordnede samfunnsmålet for regjeringens arbeid med CO2-håndtering er:

«Å oppnå stabilisering i konsentrasjonen av drivhusgasser i atmosfæren på et nivå som vil forhindre farlig menneskeskapt påvirkning av klimasystemet»

Resultatet som tiltakene skal utløse er formulert i følgende effektmål:

«Å gi et selvstendig og målbart bidrag til å utvikle og demonstrere teknologi for fangst og lagring av CO2 med et spredningspotensial»

For at målene skal nås er det nødvendig med teknologiutvikling og reduksjon av kostnadene. Gassnova skal gjennomføre tiltak som kan bidra til å nå målene for arbeidet i henhold til foretakets formål og de hovedmål og delmål som er nærmere beskrevet i oppdragsbrevet.

De overordnede kravene til tiltak er at de bør være utløsende, gi læring og global kunnskaps-spredning og redusere barrierer. Med utløsende menes at tiltakene bidrar til å gjennomføre aktiviteter som ellers ikke ville blitt realisert uten statlig medvirkning og støtte, eller som ville blitt realisert i et mindre omfang eller over lengre tid.

I tillegg bør nytten stå i et rimelig forhold til kostnaden og risikoen som staten tar. Videre skal tiltakene være mulige å gjennomføre og realistiske.

Oppdragsbrev 2019 (.pdf)

Gassnova © 2019

Personvernserklæring