Etiske retningslinjer

etiske retningslinjer  
Gassnova forvalter store offentlige midler, og virksomhetens arbeid kan få stor betydning for selskaper og for samfunnet. God forretningsskikk og høy etisk standard er avgjørende for foretakets evne til å lykkes.
Gassnova sine etiske retningslinjer
Foto: iStock.

Formål

Gassnovas etiske retningslinjer konkretiserer forventninger til både foretaket og den enkelte medarbeider, og er laget i tråd med FNs Global Compact og OECDs retningslinjer for eierstyring i selskaper med statlig eierandel, samt Etiske retningslinjer for statstjenesten.

Gyldighetsområde

De etiske retningslinjene gjelder for alle medarbeidere, både hel- og deltidsansatte (inkludert ledelsen), innleide konsulenter og vikarer som representerer foretaket, samt styremedlemmer i Gassnova.

Gassnovas etiske grunnlag​

Gassnova er en miljøvennlig virksomhet

HMS har høyeste prioritet i forbindelse med planlegging og gjennomføring av aktiviteter og beslutningsprosesser. Gassnova legger til grunn at alle ulykker og miljøskader kan forebygges. Foretaket har derfor en nullvisjon i forhold til HMS som innebærer null helseskader og null skader på miljøet.

Gassnova er en ansvarlig samfunnsaktør

Det innebærer at foretaket tar samfunnsansvar i alle viktige beslutninger som fattes og bidrar i sitt arbeid og sine beslutninger til beste for samfunn og alle innbyggere, Gassnova tar avstand fra alle former for korrupsjon.

Gassnova stiller etiske krav til våre leverandører

Våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende sosiale og etiske krav i sin virksomhet. Produktene som leveres til Gassnova skal være fremstilt under forhold som er forenlig med krav gitt i relevante FN- og ILO- konvensjoner samt nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet. Dersom leverandører til Gassnova bruker underleverandører i sine leveranser, skal leverandøren forplikte seg til å videreføre og bidra til etterlevelse av etiske krav gitt i forbindelse med leveransen.

Gassnova er en kompetansebedrift innen CO2-håndtering

Foretakets virkeområde ligger i skjæringspunktet mellom politikk, marked og teknologiforståelse. Foretaket skal ha høy integritet ved tydelig rolleforståelse og ansvarsbevissthet, og alltid sikre at vurderinger og anbefalinger har en klar faglig forankring. Gassnova skal håndtere konfidensiell og sensitiv informasjon, som det får tilgang til, på en betryggende måte.

Gassnova er en fremtidsrettet virksomhet

Gassnova skal bidra til å skape løsninger for morgendagens energi- og klima- utfordringer. Det innebærer at foretaket skal legge helhetlige og langsiktige vurderinger til grunn for sine råd og beslutninger for å sikre robuste løsninger og effektiv bruk av samfunnets ressurser.

Gassnova er et statlig foretak

Det innebærer at foretaket og dets medarbeidere må etterleve etiske retningslinjer for statstjenesten. Retningslinjene har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer som for eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet, sannferdighet og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet. Retningslinjene skal bidra til at statstjenesten opprettholder tillit i befolkningen.

Etiske retningslinjer for individuell adferd i Gassnova

Gassnova jobber for helse, miljø og sikkerhet

Gassnovas ledelse skal arbeide aktivt for å bevisstgjøre og engasjere organisasjonen og de enkelte medarbeiderne i HMS-spørsmål. Gassnovas medarbeidere har et personlig ansvar for å etterleve gjeldende HMS-bestemmelser.

Foretakets mål og organisering knyttet til HMS framgår av Prinsippdokument HMS og foretakets HMS-håndbok.

Gassnova skaper et godt samarbeidsklima

Gassnovas medarbeidere skal bidra til å skape gode samarbeidsforhold ved å behandle kolleger, samarbeidspartnere og kunder med respekt og medmenneskelighet.  Synspunkter på, eller korreksjon av uønsket individuell adferd skal fremføres via nærmeste overordnede, i skjermede omgivelser og med mulighet for forklaring og balansering av saksforhold. Gjensidig respekt og den enkeltes integritet skal spesielt ivaretas i slike tilfeller.

Negativ eller kritisk omtale av kollegaer skal ikke forekomme overfor tredjepart. Snakk med og ikke om den det gjelder.

Gassnova viser måtehold og kostnadsbevissthet

Gassnovas medarbeidere skal vise måtehold og utøve et godt skjønn ved all bruk av penger, og skal ikke på noen måte misbruke eller sløse med foretakets midler.

Gassnova etterlever krav om taushetsplikt og konfidensialitet

Gassnovas medarbeidere skal bevare taushet om konfidensiell og sensitiv informasjon samt hindre at uvedkommende får tilgang til slik informasjon. Medarbeidere skal være varsomme med å diskutere foretakets indre anliggender slik at det kan overhøres av uvedkommende. Dette kan være forhold knyttet til teknologi, økonomi, myndigheter, leverandører eller samarbeidspartnere, eller om enkeltpersoner.

Selskapet praktiserer mest mulig åpenhet rundt informasjonshåndtering innad, dog slik at reglene om konfidensialitet overholdes.

Habilitet og uavhengighet

Gassnovas medarbeidere skal unngå situasjoner der foretakets interesse kommer, eller kan antas å komme i konflikt med den enkeltes egeninteresse. Foretakets medarbeidere skal ikke opptre på en måte, eller påta seg ansvar utenfor selskapet, som er egnet til å svekke tilliten til deres upartiskhet. Det skal råde full åpenhet mellom den enkelte medarbeider og dens overordnede om alle forhold som kan tenkes å innvirke på ens habilitet. Enhver har en selvstendig plikt til å varsle dersom det kan tenkes å reises tvil om ens habilitet.

Gaver, gjestfrihet og utgifter

Gassnovas medarbeidere skal ikke, verken for seg selv eller andre, ta imot – eller legge til rette for å motta – gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre ytelser eller fordeler som er eller kan oppfattes å være egnet til å påvirke deres tjenestehandlinger. Der bevertning skjer som en naturlig del av, eller i sammenheng med møter i tjenesten, kan medarbeidere motta bevertning innen omfang som står i forhold til statens satser. Bevertning skal ikke uten forhåndssamtykke være formål med møter.

I tvilstilfelle skal saken forelegges foresatte.

Gassnova tar avstand fra korrupsjon

Foretaket og dets medarbeidere skal ikke under noen omstendigheter motta eller gi godtgjørelser eller fordeler som kan oppfattes som utilbørlig påvirkning av beslutninger og handlinger.

Gassnova etterstreber åpenhet

Gassnova etterstreber stor grad av åpenhet omkring foretakets aktivitet, bruk av midler og oppnåelse av resultater. Økt åpenhet vil kunne forebygge uheldige og etisk kritikkverdige beslutninger. Gassnovas ledelse ønsker at medarbeidere i foretaket skal være åpne om dilemmaer knyttet til mulig korrupsjon, interessekonflikter og inhabilitet.

Gassnova overholder lover, regler og interne bestemmelser

Gassnovas medarbeidere skal til enhver tid overholde gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser, samt bidra til at foretaket samlet sett opptrer etisk forsvarlig. Dette gjelder også personlig atferd når en er på reise eller på oppdrag for foretaket. Medarbeidere skal heller ikke i fritiden engasjere seg i forhold som er egnet til å svekke tilliten til deres egnethet i funksjon i Gassnova.

Rusmisbruk

Gassnovas medarbeidere skal ikke være påvirket av alkohol eller narkotiske stoffer mens de er på jobb. Begrensede mengder alkohol kan bli servert når spesielle anledninger gjør dette passende, såfremt dette ikke kombineres med aktiviteter som ikke er forenlig med bruk av alkohol.

De etiske retningslinjene består av fire deler:

  • Gassnovas verdier, beskriver de verdiene som skal prege arbeidet og samhandlingen i Gassnova, samt knyttes til Gassnovas omdømme.
  • Gassnovas etiske grunnlag, beskriver hva foretakets etiske retningslinjer er bygd på,
  • Etiske retningslinjer for individuell atferd i Gassnova, beskriver, med bakgrunn i det etiske grunnlaget, de forventede holdninger og handlinger knyttet til den enkelte medarbeiders utøvelse av sitt daglige virke, og
  • Gjennomføring og oppfølging, beskriver ledelsens og den enkelte medarbeiders ansvar for å sikre etterlevelse av retningslinjene.

Gassnovas verdier

  • Integritet. Vi er lojale og står for våre beslutninger. Vi er faglig solide og selvstendige
  • Respekt. Vi er ekte og troverdige og tar hverandre på alvor. Vi er inkluderende og lytter til andres meninger.
  • Mot. Vi er engasjerte og våger å lede an. Vi er nysgjerrige og skaper nye løsninger.
  • Ansvar. Vi leverer og er til å stole på. Vi er etterrettelige og fullfører oppgavene.

Gjennomføring og oppfølging

Lederansvar

Lederne i Gassnova har et særlig ansvar for oppfølging av disse retningslinjene. Vektleggingen av etikk er et ledelsesansvar fordi ledere gjennom ord, handlinger og lederstil har stor innflytelse på kulturen og atferdsnormene i organisasjonen.

Lederne i Gassnova har ansvar for å gjøre medarbeiderne kjent med de etiske retningslinjene, legge forholdene best mulig til rette for etterlevelse og gå foran som gode forbilder.

Gassnovas ledere har ansvar for at arbeid innenfor deres ansvarsområde utføres på en etisk forsvarlig måte. De skal også gi, eller om nødvendig aktivt søke råd om tolkning av relevante lover, forskrifter og bestemmelser.

Personlig ansvar

Gassnovas medarbeidere er selv ansvarlige for å sørge for at de kjenner til og utfører sine arbeidsoppgaver i samsvar med de etiske kravene som framgår av dette dokumentet. De er også selv ansvarlige for å holde seg informert og oppdatert på gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser som regulerer deres daglige arbeid.

Varsling

En medarbeider plikter å ta opp kritikkverdige forhold som observeres/avdekkes i Gassnova og har rett til om nødvendig å foreta varsling. Kritikkverdige forhold innebærer forhold i foretaket som en medarbeider blir kjent med gjennom arbeidsforholdet og som kan være i strid med lover, forskrifter, retningslinjer i foretaket eller som kan være i strid med alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt. Varsling skal bare skje der saken er forsøkt fremmet normal tjenestevei, alternativt via tillitsmannsapparat, HMS-, kvalitets- eller personal -funksjon eller eksisterende samarbeidsorgan i bedriften.

Svare på spørsmål fra pressen og andre

Den enkelte medarbeider skal ikke uttale seg til pressen uten at dette er avklart med administrerende direktør. For å sikre en koordinert kontakt med eksterne parter er det utarbeidet en egen prosedyre om hvordan man skal behandle generelle spørsmål om Gassnova og alle forespørsler fra media. Bedriften har egen avdeling for eksterne relasjoner som alltid skal involveres for formulering av kommunikasjonspunkter før kontakt med media.

Gassnova © 2019

Personvernserklæring