Årsmelding 2018

årsmelding Endret: 20.6.2019
I 2018 har klimatrusselen kommet høyere opp på den politiske dagsorden og fått betydelig større plass i den offentlige samtalen og i internasjonale og norske medier.
Foto: Styrk Fjærtoft

IPPC sin 1,5 graders rapport understreket behovet for raske og omfattende tiltak i et omfang verden aldri tidligere har sett maken til.

Dette ble ytterligere understreket under FNs klimakonferanse COP24 i Polen i desember. Resultatet fra konferansen ble kanskje ikke så kraftfullt som mange kunne ønsket seg, men behovet for løsninger er løftet mye høyere på den politiske dagsorden. CO2-fangst og lagring framstår nå tydeligere som et nødvendig klimatiltak som kan fjerne store volum CO2 på en effektiv måte.

I året som ligger bak oss har forskningsprogrammet CLIMIT-Demo styrket sin posisjon som et effektivt klimatiltak og målrettet forskningsprogram. I tråd med Norges CCS strategi og CLIMIT programplan har CLIMIT-Demo fått en tydeligere innretning mot sluttbrukere av CCS teknologi og flere søknader kommer nå fra denne målgruppen. Vi ser også at prosjektene øker i teknologimodenhet og omfang som et resultat av den målrettede utviklingen i et samkjørt CLIMIT FoU og Demo program. Vi er spesielt glad for at «Menon Economics», i sin vurdering av 41 ulike støtteordninger, har framhevet CLIMIT-Demo som et av 13 gode klimatiltak som bør videreføres. CLIMIT-Demo bidrar til videreutvikling av CCS teknologien som nå er klar til bruk. I tillegg har programmet en bredde i porteføljen med flere innovative prosjekter med potensiale for fremtidige kostnadseffektive CCS løsninger. Gjennom flere internasjonale samarbeidsprosjekter, bl.a. ERA-NET ACT, har CLIMIT programmet fokus på deling av kompetanse og spredning av kunnskap. Dette øker sannsynligheten for kostnadsreduksjon i framtidige prosjekter både i Norge og utlandet.

Les Gassnovas årsrapport her (.pdf)
 
TCM har styrket sin posisjon som et globalt kompetansesenter for CO2-fangst. Det er kjørt flere åpne vitenskapelige testkampanjer i løpet av 2018. Kampanjene er gjennomført i samarbeid med universiteter, forskningsinstitusjoner og industriaktører. Det er fokusert på kostnadsreduksjoner, automatisering og utslippskontroll. Det er en betydelig annerkjennelse av TCM at USA Department of Energy (DoE) har bevilget 33,7 mill. USD til gjennomføring av tester som amerikanske teknologileverandører har planlagt gjennomført på TCM. Det store amerikanske selskapet FLUOR er nå i gang med å forberede en omfattende test som vil strekke seg godt inn i 2019. Gassnova har også videreutviklet samarbeidet med Kina med gjensidige besøk og et tettere faglig samarbeid. Teknologier for CO2-fangst har en god utvikling. Det er et behov for å videreutvikle TCM til å kunne bli en ledende internasjonal arena for testing av nye og lovende teknologier. TCM har inngått en spennende avtale med DNV GL som dekker rådgivning og verifikasjonstjenester på TCM, og i noen av de prosjektene som TCM gjennomfører rundt om i verden. Gassnova har startet arbeidet med å vurdere mulighetene for fortsatt drift av TCM når gjeldende avtale går ut i 2020.

I første halvår 2018 samarbeidet Gassnova tett med Olje- og energidepartementet for å sikre et godt helhetlig fremlegg til Stortinget om arbeidet med fullskala CO2-håndtering, i forbindelse med behandlingen av revidert statsbudsjett. Gassnova er godt fornøyd med at to fangstprosjekter ble med videre i forprosjekteringsfasen. Sementindustrien står for om lag 5 prosent av de globale CO2-utslippene og Norcems videre studier av CO2-fangst fra fabrikken i Brevik vil være et viktig bidrag til teknologiutvikling og spredning av kunnskap i sementbransjen. Energigjenvinningsanlegget hos Fortum Oslo Varme (FOV) på Klemetsrud representerer en type utslippskilde det trolig vil bli mange flere av etter hvert som det blir iverksatt forbud mot etablering av nye landdeponi for søppel. Begge disse aktørene representerer bransjer der CO2-fangst og lagring vil kunne bli svært viktige klimatiltak. Arbeidet med forprosjektering hos FOV og Norcem ble påbegynt i september 2018, mens Gassnova i desember mottok konseptstudien for rørledning og landanlegg fra Equinor. Planleggingen av fullskala CO2-håndteringskjeden har god fremdrift, og forprosjekteringsfasen skal etter planen ferdigstilles høsten 2019.

Arbeidet med gevinstrealisering, kunnskapsdeling og kommunikasjon har stått sentralt i 2018. En viktig del av dette arbeidet handler om å dokumentere at det norske fullskala prosjektet kan bidra til at det realiseres flere nye CO2-fangst og lagringsprosjekter i Europa. Gassnova har i 2018 også utviklet en modell for å beregne CO2-avtrykket for fullskalaprosjektet. I 2019 vil det tette samarbeidet med industriaktørene videreføres for å sikre kvalitet og framdrift i studiene som skal gi et godt beslutningsgrunnlag for regjeringen, Stortinget og den enkelte industriaktør.

Gassnova har registrert en betydelig økt medieinteresse for det norske fullskalaprosjektet og da særlig i ledende utenlandske redaksjoner. Høsten 2018 arrangerte Gassnova, i samarbeid med industriaktørene i prosjektet og OED, en «CCS Safari» med god deltagelse og omfattende mediedekning i innflytelsesrike internasjonale og norske medier. De siste månedene av 2018 har det vært spesielt sterk pågang fra svenske medier i forbindelse med at et svensk raffineriselskap viser betydelig interesse for å lagre CO2 i Norge. Gassnova har også startet med å gi ledende norske redaksjoner en grundigere faktabasert orientering om hva CO2-fangst og lagring er og hvordan vi planlegger å gjennomføre det norske prosjektet. I regi av BI og CLIMIT har vi arrangert et kommunikasjonsseminar for de virksomhetene som får støtte gjennom CLIMIT-Demo. Dette for å styrke deres evne til å kommunisere om klima og egen teknologi internt og i deres eget marked.

Gassnova har i andre halvdel av året startet en strategiprosess for å trekke opp linjene for hvor og hvordan Gassnova på beste måte kan tilføre verdi innenfor CCS fagfeltet, gitt ulike scenarier fremover.

Året som ligger bak oss har gitt oss et tydeligere bilde av hvilke utfordringer Gassnova står overfor. I deler av Europa er det fortsatt en tydelig motstand mot CO2-fangst og lagring. Sammen med industriaktørene må Gassnova bidra til å spre kunnskap om arbeidet vi gjør og de gode erfaringene vi har med CCS i Norge.

Vi ønsker å bidra til et best mulig beslutningsgrunnlag for staten sammen med industriaktørene og å jobbe for å motivere flere aktører til å satse på CO2-fangst og lagring i Norge. Klimatrusselen har fått økt aktualitet og vi registrerer økt interesse for CO2-fangst og lagring som et helt nødvendig tiltak for å nå de målene som det internasjonale samfunnet har forpliktet seg på.

 

Gassnova © 2019

Personvernserklæring