Årsmelding 2015

årsmelding Endret: 21.6.2016
Ny giv for karbonfangst og -lagring!

I Paris, rett før 2015 ebbet ut, ble en historisk avtale underskrevet: Verdens land er enige om å kutte i CO2-utslipp slik at den globale oppvarmingen holdes «godt under» to grader.
 

Dette vil ikke være mulig uten at karbonfangst og -lagring tas i bruk i stort omfang.

Det er eksperter som FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået (IEA) helt enige om.

Gassnovas årsmelding 2015 (.pdf)

Vi har kommet et godt stykke på vei med dette viktige arbeidet allerede. I 10 år har Gassnova arbeidet for å løfte frem
teknologi verden trenger. Gjennom forskningsprogrammet CLIMIT og utprøving i verdens største testsenter for karbonfangst,
Teknologisenteret på Mongstad (TCM), har vi i dag fangstteknologier som er klare til å tas i bruk. Akers Solutions er valgt ut som leverandør av fangstteknologi ved Norcem i Brevik og tester også sin teknologi på røykgassen fra Energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud. Sammen med Yara deltar disse i mulighetsstudien om fullskala CO2-håndtering. Norge har ambisjon om å realisere minst ett fullskala CCS-anlegg innen 2020.

Med ny strategi arbeider Gassnova mer målrettet enn noen gang for å gjøre en forskjell. Vi skal bidra til at CCS-teknologien
blir rimeligere, bedre og ellers legge til rette for at den kan tas i bruk over store deler av verden. Klimasaken er global og
derfor mener vi at internasjonalt samarbeid må til for å lykkes. Amerikanske selskapers interesse for å bruke TCM illustrerer
godt CCS-sakens internasjonale karakter.

Gassnova © 2017