Ny IEA-rapport understreker behovet for CCS

Energy Technology Perspectives 2014; IEA  
Teknologier for CO2-fangst og lagring må tas i bruk for å nå klimamålene. Men til nå har fremdriften vært begrenset som følge av høye kostnader og mangel på politiske og økonomiske forpliktelser, skriver IEA i en fersk rapport.
Gassnova jobber med fangs av CO2
Foto: iStock.

IEA presenterer i rapporten "Energy Technology Perspectives 2014" tre ulike scenarier som viser hvordan det globale energisystemet kan utvikle seg fra nå og frem mot 2050. I hovedscenarioet, som innebærer at økningen i den globale middeltemperaturen holder seg under 2 grader, er CCS et sentralt klimatiltak.

I rapporten skriver IEA om dagens situasjon at fortsatt økning i bruken av kull mer enn utlikner utslippsreduksjonene som følge av introduksjonen av fornybar energi. Dette understreker behovet for CCS om klimamålene skal nås. Veksten i produksjon fra kullfyrte kraftverk globalt har siden 2010 vært større enn vekst innen all fornybar energiproduksjon til sammen.

IEA karakteriserer fremtiden til CCS-teknologien som usikker: "For tiden utvikler den seg sakte som følge av høye kostnader og mangel på politiske og økonomisk forpliktelser. Fremskritt i forskning, utvikling og demonstrasjon av CCS er nødvendig for å sikre langsiktig og konkurransedyktig utrulling for å nå klimamålene."

Selv om bruken av fossile brensler faller betydelig frem mot 2050 i 2-gradersscenariet, varierer evnen ulike industrier har til å innlemme fornybare energikilder i sine prosesser. CCS vil derfor være nødvendig både for energi og prosessbaserte utslipp, skriver IEA.

IEA understreker videre at naturgass bare bør betraktes som en "bro" over til rene energiteknologier, med mindre CCS tas i bruk også for denne energikilden.

Energy Technology Perspectives 2014; IEA

Gassnova © 2017