Ny giv for karbonfangst og -lagring

Klemetsrudanlegget; Tekna-konferansen; Norcem; Yara  
På CO2-konferansen i Trondheim er norske eksperter innen fangst, transport og lagring av CO2 samlet for å lære av hverandre.

​Fra venstre: Liv M. Bjerge (Norcem), Johnny Stuen (Klemetsrudanlegget), Eyvind Leren (Yara) og Trude Sundset (Gassnova).

 

​Norge er et av landene i verden som har kommet lengst i å utvikle denne klimateknologien som verden må ta i bruk for å nå Paris-målene.

Noe har skjedd etter Paris-avtalen. Man har sluttet å diskutere at klimaløsningen enten må dreie seg om fornybart eller CO2-håndtering, eller energieffektivisering eller CO2-håndtering.

 Flere og flere av politikere, miljøvernorganisasjonene, representanter fra næringslivet og folk flest, ser nå ut til å være overbevist om at CO2-fangst og -lagring må skje for å løse verdens klimaproblemer, sier Gassnovas administrerende direktør Trude Sundset.

Situasjonen i Norge er unik. Tre industriaktører ønsker fullskala CO2-fangst ved sine anlegg, teknologisenteret på Mongstad (TCM) klargjør teknologi for markedet og et svært kompetent forskningsmiljø har lang erfaring med å utvikle teknologi.

Industrien tar ansvar

Mulighetsstudiene for fangst, transport og lagring av CO2 fra juni i år viser at det er teknisk mulig å gjennomføre CO2-fangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik, ved Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya og ved Oslo Kommunes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud.

Vi har en visjon for betongproduktene. De skal være CO2-nøytrale i 2030. Der er CCS en svært viktig del i muligheten til å nå dette, sier prosjektleder for CO2-fansgtprosjektene i Heidelberg Cement Liv Margrete Bjerge.

Sementindustrien står for om lag 5 prosent av verdens CO2-utslipp.

Det er viktig for oss som bransje at vi er proaktive, og vi ønsker å gjøre denne teknologien tilgjengelig. Vi kan gå foran i Brevik, sier Bjerge.

Det er også teknisk mulig med fullskala CO2-fangst på Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya.

Karbonfangst vil kunne være viktig for å få til nesten utslippsfri produksjon av mineralgjødsel. I dette prosjektet ser vi en unik mulighet til å kunne drive verdens første ammoniakkfabrikk med fullskala CO2-fangst, sier senior innovasjonsleder i Yara Eystein Leren.

I fremtiden tror vi lave utslipp vil være en konkurransefordel, men staten må legge til rette og finne gode insentiver og modeller for risikodeling frem til vi kommer dit, legger han til.

Oslo Kommunes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud ønsker også å lykkes med å etablere et fullskala fangstanlegg.

Klemetsrudanlegget og Oslo kommune ser på karbonfangst og CCS som viktig for å sikre Oslo kommunes reduserte klimagassutslipp, og som et viktig konkurransefortrinn i å kunne tilby verdens mest miljøvennlige energigjenvinning, sier teknisk direktør i Energigjenvinningsetaten Johnny Stuen

TCM viktig for fullskala

Teknologisenteret på Mongstad (TCM) er verdens største og mest avanserte testsenter for CO2-fangstteknologier.

Veien fra en fullmoden teknologi til en teknologi med akseptabel kostnad og risiko er et samspill mellom forskning i laboratorium, testanlegg og fullskala anlegg. Men også etter at teknologien har nådd markedet og er tatt i bruk i fullskala fangst- og lagringsanlegg, vil TCM være viktig. 

Aktivitet ved TCM gjør det mulig å redusere risikoen og kostnaden for fullskalaprosjektene som er under oppseiling. Norcem, Yara og Ege Klemetsrud skal kunne operere fullskala CO2-fangst samtidig som selskapene driver normal produksjon. Risikoen er til stede for at det kan oppstå utfordringer ved CCS-teknologien, det vil være et behov for opplæring av ansatte, og det kan bli aktuelt å videreutvikle tekniske løsninger. Alle disse forholdene medfører fare for dyr driftsstans, en risiko som kan reduseres dersom TCM kan brukes som arena for opplæring, problemløsning og videreutvikling.

Klemetsrudanlegget; Tekna-konferansen; Norcem; Yara

Gassnova © 2017