Norsk CO2-fangst kan bli et viktig europeisk tiltak

   
- Vi er glade for at regjeringen tar det neste steget på veien mot realisering av et norsk fullskalaprosjekt for fangst, transport og lagring av CO2, sier administrerende direktør Trude Sundset i Gassnova.

​Trude Sundset, adm. dir. Gassnova SF

Foto: Styrk Fjærtoft

​Fangst og lagring av CO2 kan bidra til at Norge, og verden for øvrig, når målene i Parisavtalen. Regjeringen arbeider derfor, gjennom Gassnova, for å utvikle kostnadseffektiv teknologi på dette området.


 

Nyttig for Norge og resten av verden

Vi har nå nådd et nivå der demonstrasjon av fangst og lagring av CO2 i industriell skala er et naturlig neste steg, sier administrerende direktør Trude Sundset i Gassnova. Dersom vi får realisert det norske fullskalaprosjektet kan dette også bidra til å redusere økonomiske-, tekniske- og regulatoriske barrierer for etterfølgende prosjekter rundt om i verden.

Bedre konkurransekraft og nyskaping

Fangst og lagring er først og fremst et tiltak for å redusere utslipp av CO2, men dette kan også danne grunnlag for utvikling av ny næringsvirksomhet i et lavutslippssamfunn, som for eksempel storskala produksjon av hydrogen fra naturgass.

På bakgrunn av resultatene fra forprosjekteringen, og fordeling av risiko og kostnader, vil både staten og de ulike selskapene involvert i prosjektet avgjøre om det skal investeres i bygging og drift. Dersom investeringsbeslutningen er positiv går man inn i realiseringsfasen og deretter driftsfasen, forklarer Sundset.

Norcem og Fortum Oslo Varme

Regjeringen vil gi Norcem tilskudd for å gjennomføre forprosjektering på sementfabrikken i Brevik. I tillegg får transport- og lageraktørene tilskudd til å gjennomføre forprosjektering som planlagt. Regjeringen ønsker videre at en ekstern kvalitetssikrer skal vurdere nye opplysninger fra Fortum Oslo Varme før regjeringen tar stilling til om det skal gis tilskudd til gjennomføring av forprosjektering på anlegget til Fortum Oslo Varme på Klemetsrud, forteller Trude Sundset.

Regjeringen tilrår ikke å gå videre med forprosjektering på Yaras anlegg på grunn av usikkerhet knyttet til produksjonen ved ammoniakkanlegget og liten læringseffekt.

En infrastruktur for resten av Europa

Vi i Gassnova opplever en stor – og økende – interesse for det Norge gjør på dette området. Den forskningen vi driver, og det store testanlegget på Mongstad, TCM, har gjort oss til interessante samarbeidspartnere på europeisk og globalt nivå. Gjennom det norske prosjektet kan vi få etablert en infrastruktur for lagring av CO2 som EU og Storbritannia også kan gjøre seg nytte av. Derfor er det viktig å få flere partnere med i dette viktige arbeidet, understreker Trude Sundset.

 

Gassnova © 2019

Personvernserklæring