Mulighetsstudier av fullskala CO2-håndtering

Olje- og energidepartementet; Gassco; Gassnova; Mulighetsstudier Oppdatert 16.11.2015
Gassnova og samarbeidspartnere tar et skritt videre i arbeidet med fullskala CO2-håndteringsprosjekter i Norge og igangsetter mulighetsstudier.
Foto: Styrk Fjørtoft Trondsen

I idéstudien av mulige fullskala CO2-håndteringsprosjekter i Norge fra 4. mai 2015 identifiserte Gassnova tre industrielle aktører med aktuelle utslippskilder som alle var interessert i å delta i videre mulighetsstudier.

Gassnova har allerede inngått kontrakt med Norcem om sementfabrikken i Brevik og Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune om avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud. Etter planen vil det i nær fremtid inngås tilsvarende avtale med Yara om ammoniakkfabrikken i Porsgrunn.

Formålet med mulighetsstudiene er å komme frem til minst én teknisk og økonomisk gjennomførbar CO2-håndteringskjede. Det skal blant annet lages et kostnadsestimat for bygging og drift med et usikkerhetsnivå på +/- 40 prosent. Arbeidet skal være ferdigstilt sommeren 2016.

Vi er glade for at regjeringen har besluttet å igangsette mer detaljerte studier av muligheter for fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering i Norge. Fangst og lagring av CO2 fra store utslippskilder vil være en sentral del av lavutslippssamfunnet, sier administrerende direktør Tore Amundsen i Gassnova.

Olje- og energidepartementet vil ha det overordnede ansvaret for arbeidet med mulighetsstudiene. Gassnova vil ha ansvaret for fangst og lagringsdelen, mens Gassco vil ha ansvaret for transportdelen.

Olje- og energidepartementet; Gassco; Gassnova; Mulighetsstudier

Gassnova © 2017