Mongstad skrinlegges

CCM; fullskala CO2-håndtering  
20092013
Regjeringen meddelte fredag at arbeidet med fullskala fangst, transport og lagring av CO2 på Mongstad avsluttes.
 

Samtidig opprettholdes målet om å realisere minst et fullskala anlegg innen 2020, og bevilgningene til Teknologisenteret på Mongstad og forskningsprogrammet CLIMIT økes.

- Gassnova tar regjerings beslutning om å avvikle Mongstad fullskala til etterretning. Vi registrerer samtidig at den betydelige satsingen på CO2-fangst og -lagring opprettholdes. Det er vi glade for da dette er en teknologi som er helt nødvendig å få på plass hvis verden skal nå sine klimamål, sier administrerende direktør Tore Amundsen i Gassnova.

Gassnova vil nå starte arbeidet med å avvikle fullskala-prosjektet på Mongstad (CCM) sammen med Statoil. Store deler av kunnskapen som har fremkommet her vil ha gjenbruksverdi og være viktig for senere CCS-prosjekter. For eksempel er usikkerheten ved de miljømessige konsekvensene ved bruk av aminteknologi nå betydelig redusert. Takket være et omfattende forskningsprogram i regi av CCM-prosjektet, kan vi nå si at risikoen ved aminer er håndterbar. Parallelt har fem teknologileverandører deltatt i et kvalifiseringsprogram som har redusert usikkerheten ved teknologiene betydelig.

Fullskala CO2-håndtering utover Mongstad

Gassnova har i lengre tid arbeidet med å se på muligheter for fullskala CO2-håndtering utover Mongstad. I desember i fjor leverte foretaket en statusrapport som pekte på fem utslippskilder som ble ansett relevante for videre studier. Dette arbeidet er videreført, og Gassnova er nå i ferd med å inngå kontrakter med aktører som skal gjennomføre hver sin mulighetsstudie. Mulighetsstudiene vil ferdigstilles neste år.

- Først da vil vi kunne si noe mer om hvor krevende det vil bli å få på plass fullskala CO2-håndtering i Norge innen 2020, sier Amundsen.

"Regjeringen vil sikre økonomiske og andre rammevilkår som kan utløse minst ett slikt prosjekt. Forutsetningen er at det blir etablert formålstjenlige insentivstrukturer som sikrer en klar ansvarsdeling og en fornuftig fordeling av risiko og kostnader mellom bedriftene og staten. Prosjekter som tildeles støtte, må i vesentlig grad bidra til å bringe teknologien videre og fremme utviklingen av andre CO2-håndteringsprosjekter", skriver regjeringen i sin pressemelding.

Unikt teknologisenter

Teknologisenteret på Mongstad (TCM) er verdens største og helt unikt i verdenssammenheng. Ingen andre steder kan flere teknologier testes samtidig på to ulike røykgasskilder. Regjeringen øker bevilgningene til TCM med 400 millioner kroner over fire år.

Samtidig økes bevilgningene til forskning og utvikling av CO2-fangst og lagring gjennom forskningsprogrammet CLIMIT med 100 millioner kroner over to år.

Regjeringen sier videre at den vil støtte utviklingen av CO2-håndteringsprosjekter internasjonalt.

CCM; fullskala CO2-håndtering

Gassnova © 2017