Klimaforliket: Fortsatt god fart i satsingen på CO2-håndtering

   
Publisert: 09062012
Gassnova er glade for at det er bred politisk enighet om fortsatt å satse på CO2-håndtering som et viktig klimatiltak. Dette betyr fortsatt full fart på teknologiutviklingen og prosjektene som kan bidra til at CO2 fanges og lagres.
 

Teknologisenteret på Mongstad (TCM) ble åpnet 7.mai, er enestående i sitt slag i verden i dag. Det blir en viktig arena for testing av teknologier og hvordan det går an å få ned kostnadene ved dem. Målet er å bidra til å finne løsningene som gjør gasskraft og kullkraft klimanøytrale. Det vil si at de ikke slipper ut CO2. Dette gjør Norge til en ledende nasjon i klimakampen.

Neste mål om et fullskala anlegg ligger også fast. Klimaforliket sier at Norge skal ha en ambisjon om å realisere minst et fullskala anlegg for CO2 fangst og lagring innen 2020. Fullskala prosjekt Mongstad er under planlegging, og investeringsforslaget skal legges fram for myndighetene i 2016.

Utover aktivitetene på Mongstad gjennomfører Gassnova også en omfattende studie av andre aktuelle prosjekter for CO2-håndtering i Norge. Kartlegging av aktuelle lagringssteder for CO2 på norsk sokkel pågår i regi av OD. Klimaforliket imøteser utredningen.

Likeledes opprettholdes målene og omfanget av betydelig forskning og utvikling i Norge innen CO2-håndtering og bidrag til internasjonal utbredelse av teknologi.
Gassnova, som statens foretak for CO2-håndtering, forvalter store verdier på vegne av samfunnet. Budsjettet er i milliardklassen, men utgjør en beskjeden del av de samlede inntektene fra sokkelen. Med klimameldingen tar Norge et nødvendig ansvar for klimautfordringene som følger av Norges betydelige produksjon av olje og gass.

 

Gassnova © 2017