Fullskala CO2-håndtering: hva betyr Stortingets vedtak 12.4.11 for Gassnovas videre arbeid

   
Publisert: 13042011
Fullskala CO2-håndtering: Stortingsbehandlingen 12.4.2011 av Melding St. 9 (2010-2011)
 

Et langsiktig og bredt anlagt arbeid med teknologiutvikling fortsetter. Her pågår arbeidet for fullt med å stimulere og følge opp teknologiutviklingen gjennom programmet CLIMIT sammen med Forskningsrådet og gjennom CO2 Teknologisenter Mongstad (TCM). TCM har som mål å demonstrere og verifisere teknologier i stor skala. Anlegget er under bygging (over 70 % ferdigstilt) og starter tidlig i 2012. Gassnova, som ivaretar statens interesser i TCM, har ansvar å samarbeide tett med industrien og invitere med internasjonale partnere på eiersiden.

Det er en fortsatt ambisjon å støtte realisering av tidlig CO2 fullskala anlegg i Norge. Det åpnes for at flere teknologier får muligheten til å gjennomgå et teknologikvalifiseringsprogram før teknologivalg. Prosjektering vil så skje på basis av dette for fullskala fangst på Mongstad.

Det skal også arbeides med å hente inn mer kunnskap om helse og miljøutfordringer med aminer.

Det er et mål å levere Transport og lagringsløsning for Mongstad fullskala fangst, og at dette prosjektet er koordinert med framdriftsplanen for Mongstad fullskala fangst. Gassnova er prosjektleder og arbeider for å nå det målet.

Et investeringsunderlag for CO2 fullskala Mongstad forventes å være klart i 2016.
Gassnova vil i tillegg få et mandat for å utføre et utredningsoppdrag som skal se nærmere på potensialet for CO2-håndtering utover det arbeidet som gjøres på Mongstad. Dette arbeidet vil bidra til en oppdatert kartlegging av mulighetene for realisering av fullskala CO2-håndtering i tillegg til prosjektet på Mongstad. Gassnova avventer mandat fra OED.

Når det gjelder aminer og arbeidet med å hente inn mer kunnskap om helse og miljøutfordringer:
 

  • Gassnova mener at det ikke er holdepunkter for at risikoen er stor, men det må likevel investeres i ny kunnskap for å kunne være helt sikre
  • Utredninger vil skje både gjennom forskning og utvikling i CLIMIT-programmet (pågått siden 2008), gjennom teknologikvalifisering i regi av Mongstad-prosjektet (fra 2010) og fra erfaringer i TCM.
  • Det er forventet at andre pågående internasjonale aktiviteter også vil bidrag til kunnskapsoppbyggingen.
    Kunne CO2 fullskala vært gjennomført på kortere tid?
  • Det finnes andre måter å gjennomføre prosjektet på, men det er Statoil som er prosjektoperatør på Mongstad i henhold til gjennomføringsavtalen med staten fra 2006 for prosjektet. Hovedårsaken til den nye tidsplanen er at det skal arbeides sekvensielt (etter hverandre) med modning av flere teknologier før teknologivalg og prosjektering.
  • Den 5. april signerte staten og Statoil «Steg 2 Utviklingsavtalen». Avtalen er en oppfølging av gjennomføringsavtalen fra 2006, og regulerer statens og Statoils rettigheter og plikter i planleggingsfasen for fullskala CO2-håndtering på Mongstad. Avtalen beskriver hovedtrekkene i det utviklings- og planarbeidet som må utføres for at det skal kunne fattes beslutning om bygging og drift av fangstanlegget, og hovedpunktene i avtalen er omtalt i meldingen til Stortinget. Her er det også beskrevet rollen og ansvaret.­
  • Gassnova får fortsatt ansvaret for å ivareta statens interesser i arbeidet med planleggingen av CO2 fullskala fangst Mongstad.


Nyttige lenker:

 

Gassnova © 2017