Lenker

lenker  
På denne siden finner dere lister over aktuelle lenker.

Tips oss gjerne om det er noe du savner.
 

Europa

CO2Geonet

European Research Laboratory on CO2 geological storage består av et nettverk av offentlige, vitenskapelige institutter som er kontinuerlig opptatt av å dempe klimaendringer

EASAC

European Academies Science Advisory Council, samarbeidsorgan i EU for å gi vitenskapsbaserte råd til EUs politikere

ECCSEL

Laboratorieinfrastruktur for europeisk fangst og lagring av CO2. Et konsortium av utvalgte kompetansesentre innen fangst og lagring av CO2.

EERA

European Energy Research Alliance, 15 ledende europeiske forskningsinstitutter innen energisamarbeider for å akselerere utviklingen av teknologi for et lavkarbon Europa.

EU-kommisjonen, Klimatiltak

EUs arbeid med CCS, koordineres av kommisjonær for Klima.

ZEP Teknologiplattform

The European Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants (ZEP) (Europeisk teknologiplattform for nullutslipp fra kraftanlegg for fossilt brensel) er en unik sammenslutning av interessenter som samlet støtter CO2-fangst og lagring (CCS) som en nøkkelteknologi for å bekjempe klimaendringer. ZEP fungerer som rådgiver for EU-kommisjonen for forskning, demonstrasjon og bruk av CCS.

Forskning

CMR

Christian Michelsen Researchs teknologimiljø kan spores tilbake til 1930, og er en del av Chr. Michelsens Institutt (CMI). CMI ble opprettet for å drive fri og uavhengig forskning.

Institutt for energiteknikk (IFE)

IFE er en internasjonal forskningsstiftelse for energi- og nukleærteknologi. IFE arbeider for et mer klimavennlig energisystem basert på fornybar og CO2-fri energi.

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er den norske stats verktøy for forskningspolitiske råd, finansierer forskning og skaper møteplasser.  

NTNU/SINTEF Gassteknisk senter

NTNU-SINTEF Gassteknisk senter (GTS) ble opprettet i 2003, og er det største senteret for forskning og utdanning innen gassteknologi i Norge.

SINTEF 

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. SINTEF skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon, og utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk.

Arrngerte et seminar 10. febr. 2016 - Kan Norge ta lederrollen innen CO2-håndtering?

NTNU

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har NTNU et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag.

Tel-Tek

Tel-Tek er et nasjonalt uavhengig og oppdragsbasert FoU-institutt med fokus på energieffektive produksjonsprosesser og lavutslipp.

Universitetet i Bergen (UiB) 

Universitetet i Bergen er Norges nest største universitet. Det er organisert i seks fakultet og rundt 40 institutt og faglige sentre.

Universitetet i Oslo (UiO)

Universitetet i Oslo er Norges største universitet, med 27 000 studenter og 7 000 ansatte.

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)  

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) er verdens nordligste institusjon for høyere utdanning og forskning. Det ligger i Longyearbyen på 78°N. UNIS tilbyr kvalitetskurs på bachelor-, master- og PhD-nivå innen arktisk biologi, arktisk geologi, arktisk geofysikk og arktisk teknologi.

Internasjonale avtaler

UNFCCC

FNs rammekonvensjon om klimaendring. Den internasjonale avtalen om samarbeid for å respondere på klimautfordringen. Det er 195 partnere i UNFCCC og har et sekretariat som leder arbeidet med utvikling av internasjonale avtaler.

Klima

Cicero Senter for klimaforskning

CICERO Senter for klimaforskning ble grunnlagt av regjeringen i 1990 og opprettet av Universitetet i Oslo. CICERO er en frittstående forskningsstiftelse tilknyttet Universitetet i Oslo. CICERO skal drive forskning, utredning, rådgiving og informasjon om nasjonale og internasjonale klimaspørsmål og klimapolitikk.

FNs klimapanel (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change)

IPCC er det fremste internasjonale organet for vurdering av klimaendringer. Det ble opprettet av FNs miljøprogram (UNEP) og Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) i 1988 for å gi verden et tydelig vitenskapelig synspunkt på eksisterende kunnskap om klimaendringer og de potensielle miljømessige og samfunnsøkonomiske virkningene. FNs generalforsamling godkjente samme år WMO og UNEPs tiltak ved å sammen opprette IPCC.

 Film: Klimaendring 2013: Det vitenskapelige grunnlaget

Filmen av laget for FNs klimapanel av norske Snöball film. Miljødirektoratet er norsk knutepunkt for FNs klimapanel og har oversatt filmen til norsk.

Myndighetsorganer

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet er et direktorat under Miljøverndepartementet med om lag 700 medarbeidere.  Hovedoppgavene til Miljødirektoratet er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Miljødirektoratet spiller en viktig rolle i å bevare naturen, redusere forurensing og utforme norsk miljøpolitikk.

Norges Geologiske Undersøkelse

NGU skal aktivt bidra til at geofaglig kunnskap utnyttes til en effektiv og bærekraftig forvaltning av landets naturressurser og miljø. NGUs kompetanse kan også utnyttes i bistandsprosjekter.    

Norges Vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ble grunnlagt i 1921 og er underlagt Olje- og energidepartementet med ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser.

NVEs mandat går ut på å sikre integrert og bærekraftig styring av landets vannressurser, fremme effektive energimarkeder og kostnadseffektive energisystemer, samt bidra til effektiv energibruk.

Olje- og energidepartementet  

Olje- og energidepartementets hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk. Et overordnet mål er å sikre høy verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av energiressursene.

Oljedirektoratet  

Oljedirektoratet er et statlig fagdirektorat og forvaltingsorgan som ble opprettet i 1972. Oljedirektoratet sitt overordnede mål er å bidra til å skape størst mulig verdi for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom forsvarlig ressursforvaltning med forankring i trygghet, beredskap og det ytre miljø.

Ptil

Petroleumstilsynet er et statlig tilsynsorgan med myndighetsansvar for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten.

Myndighetsorganer internasjonalt


Australia  

The Department of Industry and Science

Den australske regjeringen har forpliktet seg til å skaffe tilstrekkelig, pålitelig og rimelig energi som skal dekke fremtidige energibehov og støtte opp under sterk økonomisk vekst i overensstemmelse med prinsippene for miljøansvarlighet og bærekraftig utvikling.

Canada

Natural Resources Canada

Natural Resources Canada (NRCan) skal fremme ansvarlig utvikling og bruk av Canadas naturressurser, og sørge for at Canadas naturressursprodukter er konkurransedyktige. De er ledende innen vitenskap og teknologi på feltene energi, skoger og mineraler og metaller, og bruker sin kompetanse innen geovitenskap til å bygge opp og vedlikeholde en oppdatert kunnskapsbase for sine landområder.

Storbritannia

The Department of Energy and Climate Change

The Department of Energy & Climate Change (DECC) arbeider for at Storbritannia skal ha en sikker, ren og rimelig energiforsyning, og fremme internasjonale tiltak for å motvirke klimaendringer.


Nederland

The Ministry of Economic Affairs

Departementet fremhever Nederland som et foretaksland med en sterk internasjonal konkurranseposisjon og fokus på bærekraft. Landet har forpliktet seg til å skape et fremragende forretningsklima for entreprenørskap, ved å skape de riktige forholdene og gi entreprenører nok rom til nyskaping og vekst.

ECN

ECN er det største forskningsinstituttet for energi i Nederland. Med rundt 500 medarbeidere er de aktive i prosjekter både hjemme og ute, i felles innsats med industrien, statlige myndigheter og forskningsinstitutter. ECNs forskning har stor innflytelse på dagliglivet. Her utfører de en viktig funksjon for samfunnet i dag og i fremtiden.

Sør-Afrika

The Department of Energy

The Department of Energy har ansvaret for leting, utvikling, prosessering, utnyttelse og styring av Sør-Afrikas mineral- og energiressurser. Etter hvert som landets økonomi vokser, blir fokuset på energi større.

USA

DOE - Department of Energy

Å sørge for at man fortsatt kan regne med ren, rimelig energi fra tradisjonelle brenselskilder er hovedoppgaven til DOEs Office of Fossil Energy.

National Energy Technology Laboratory (NETL)

NETL og deres partnere i Regional University Alliance utvikler teknologier for bedre komponenter og en bedre fremstillingsprosess for oppladbare magnesiumbatterier for å ivareta forsyning og etterspørsel i stor skala.

Internasjonalt samarbeid

International Energy Agency (IEA)

IEA er en uavhengig organisasjon som arbeider for å sikre pålitelig, rimelig og ren energi til sine 28 medlemsland og andre. IEAs fire viktigste fokusområder er: energisikring, økonomisk utvikling, miljøbevissthet og engasjement over hele verden.

IEA Clean Coal Centre

IEA Clean Coal Centre ble opprettet i 1975, og er en viktig leverandør av objektiv informasjon, analyse og forskning rundt alle aspekter av kull. En gruppe erfarne fagfolk innhenter, analyserer og formidler informasjon og kunnskap om effektiv og ren bruk av kull.
 

IEA Greenhouse R&D Programme

IEAGHG finansierer forskning på karbonfangst og lagring (CCS), også kjent som CO2-fangst og lagring, eller karbonbinding. IEAGHGs arbeid fokuserer på teknologier som kan redusere våre karbonutslipp, og dempe klimaendringer og global oppvarming.

CO2 Capture Project (CCP)

CO2 Capture Project (CCP) er et partnerskap av verdens ledende energiselskaper som samarbeider med akademiske institusjoner og statlige organisasjoner for å forske på og utvikle teknologier som skal bidra til å gjøre CO2-fangst og geologisk lagring (CCS) til en praktisk realitet for å redusere globale CO2-utslipp og takle klimaendringer.

Global CCS Institute

Global Carbon Capture and Storage (CCS) Institute er et uavhengig, ideelt selskap registrert i henhold til Australias Corporations Act 2001 (Cth). Instituttet fremskynder utvikling, demonstrasjon og bruk av CCS over hele verden gjennom aktiviteter for kunnskapsdeling, faktabasert, innflytelsesrik rådgivning og støtte, og arbeid for å skape gunstige forhold for innføring av CCS.

The Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF)

The Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF) er et internasjonalt klimaendringsinitiativ på departementsnivå som fokuserer på utvikling av bedre kostnadseffektive teknologier for utskilling og fangst av karbondioksid (CO2), for transport og langsiktig og sikker lagring. CSLFs oppgave er å tilrettelegge for utvikling og bruk av slike teknologier gjennom samarbeidstiltak som tar for seg viktige tekniske, økonomiske og miljømessige hindringer.

Innovasjon Norge

Jobber du med å løse fremtidens energiutfordringer? Innovasjon Norge sitter med verktøykassen du trenger for å nå kunder over hele verden.

Innovasjon Norge er regjeringens viktigste instrument for nyskaping og utvikling av norske selskaper og norsk industri.

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

Det internasjonale næringslivets arbeid med bærekraftig utvikling.

Miljøorganisasjoner

Bellona

Miljøstiftelsen Bellona ble stiftet i et okkupert lokale 16. juni 1986, rundt sju uker etter Tsjernobyl-ulykken. Et brennende miljøengasjement og et behov for å være mer fleksible og effektive enn store deler av den etablerte miljøbevegelsen var, lå til grunn for at seks unge gutter valgte å danne sin egen uavhengige stiftelse. Har egen CCS-side.

ENGO Network on CCS

Ikke-offentlige miljøorganisasjoner for fangst og lagring av CO2. Et nettverk av internasjonale ikke-offentlige miljøorganisasjoner.

Klimastiftelsen

Norsk Klimastiftelse er en ikke-kommersiell stiftelse som ble etablert i 2010. Stiftelsen arbeider for utvikling og bruk av ny teknologi og nye energiformer som kan bidra til å redusere energiforbruk og utslipp av klimagasser.

Naturvernforbundet   

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. En demokratisk medlemsorganisasjon med ca. 20 000 medlemmer og over 100 fylkeslag og lokallag i hele landet. 

WWF Norge

WWF-Norge ble grunnlagt i 1970 med daværende kronprins Harald som president. Fram til 1986 var organisasjonen kjent i Norge som "Verdens Villmarksfond". I dag har WWF-Norge over 16 500 givere og medlemmer, og en omsetning på ca. 100 millioner kroner årlig. Sekretariatet i Oslo er et av de største naturvernfaglige miljøene blant frivillige organisasjoner i Norge.

Zero

ZERO – Zero Emissions Resource Organisation - har base i Oslo og er en uavhengig, ideell stiftelse som arbeider for null-utslippsløsninger på den globale klimautfordringen. ZEROs stab består av mer enn 30 teknologer, økonomer, statsvitere og kommunikasjonsfagfolk.

Gassnova © 2019

Personvernserklæring