Hvorfor trenger verden å fange og lagre CO2?

  Oppdatert 08.06.2015
For å forhindre farlige klimaendringer på kloden vår, må CO2-utslippene ned. Samtidig vil verden være avhengig av kull, olje og gass i mange tiår framover. Derfor trengs teknologi for å fange og lagre CO2.
CO2-fangst (CCS) gir bedre klima

​​

Foto: iStock.

For å forhindre farlige klimaendringer på kloden vår, vet vi at de menneskeskapte CO2-utslippene må ned.

FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC), som består av eksperter og forskere fra hele verden har anbefalt å holde jordas gjennomsnittlige temperaturøkning på under 20C sammenliknet med førindustrielt nivå for å unngå skadelige og uønskede klimaendringer. Da må konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren holdes under 450 ppm (parts per million).

De menneskelige utslipp av CO2 kommer først og fremst fra kraftproduksjon basert på fossil energi (kull, olje og gass) og ved utslipp fra industrivirksomhet. Energietterspørselen i verden øker. Landene i de nye økonomiene og den tredje verden vil løfte velferden for sin befolkning. Til det trengs det energi. Veksten i produksjonen av fornybar energi vil ikke kunne skje i tilstrekkelig grad og tidsnok til å dekke det økende behovet. Verden vil derfor være avhengig av kull, olje og gass i mange tiår framover. Det internasjonale energibyrå (IEA) har anslått at verdens energiforbruk vil øke med ca. 40 % frem til 2040 og at fossilt brensel selv i 2040 vil dekke over 70 prosent av det globale energibehovet.

Vi må derfor ta i bruk teknologi for å redusere våre CO2-ustlipp. Vi trenger både å effektivisere vårt energiforbruk, få fram fornybar energi og å ta i bruk CO2-håndtering for å nå klimamålene verden har satt seg. Ikke et enten eller, men både og. Gassnovas rolle er å bidra til å utvikle teknologi som skal kunne fange CO2 fra store utslipp, med etterfølgende transport i rørledning og lagring i geologiske formasjoner under havbunnen (CO2-håndtering, eller CCS, som det også forkortes).  

Det vil monne som klimatiltak dersom verden installerer CO2-håndtering på store punktutslipp, både innen kraftproduksjon og i industrien.

Vi har dårlig tid. Teknologiutvikling er et langsiktig løp. Vi arbeider for å begrense oppvarmingen av jordkloden vår, slik at den kan forbli beboelig for fremtidige generasjoner. 

Gassnova © 2019

Personvernserklæring