Hva er CO2-fangst?

CCS Oppdatert 08.06.2015
Fra pipene på verdens kullkraftverk, gasskraftverk og industrianlegg strømmer røykgass som inneholder store mengder av den luktfrie og usynlige klimagassen CO2. Gassen oppstår særlig som følge av forbrenning av fossile brensler (kull olje og gass).
Foto: Styrk Fjærtoft Trondsen

Med CO2-fangst mener vi det å fange CO2 fra denne røykgassen i stor skala. Til dette trengs fangst-teknologi.

Fangstteknologiene deles vanligvis inn i tre hovedgrupper:

  1. CO2 skilles ut fra røykgassen etter forbrenning i kraftverket ("post-combustion"). Fangstanlegget behandler røykgassen fra kraftverket og er atskilt fra kraftverket.
  2. CO2 fanges fra brenselet før forbrenning i kraftverket ("pre-combustion"). Brenselet kan være kull som forgasses eller naturgass som reformeres til syntesegass (H2, CO2/CO). CO2 fanges før det hydrogenrike brenselet brennes i en gassturbin. Fangstanlegget blir her en del av kraftverket.
  3. Naturgass eller kull brennes med ren oksygen ("oxy-fuel"). Røykgassen vil dermed inneholde kun CO2 og vanndamp, noe som gjør at fangstanlegget kan bygges mye mindre og enklere. Oksygenet må imidlertid først separeres fra luft i et eget kraftkrevende anlegg.

Fangst etter forbrenning med aminbaserte prosesser er i dag en relativt moden teknologi og klar for bruk i fullskala anlegg. Andre teknologier i denne gruppen som er langt fremme er basert på aminosyresalter og karbonatbaserte løsningsmidler. Det er også andre lovende konsepter under utvikling som ikke ventes å være kommersielt tilgjengelige før etter 2020.

Innen teknologier for fangst før forbrenning jobbes det med flere mulige varianter. De teknologier som per i dag er lengst framme er "Combined Cycle Gas Turbine" (CCGT) kombinert med reformering av naturgass eller forgassing av kull samt "Integrated Gasification Combined Cycle" (IGCC). For disse teknologiene fjernes CO2 fra syntesegassen med fysikalske løsningsmidler.

Innen metoden for forbrenning med ren oksygen forskes det både på nye og mindre kraftkrevende metoder for separasjon av oksygen fra luft og nye konsepter med andre spesielle oksygenbærere som Chemical Looping Combustion.

 Vi har behov for videre forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-fangst. Gassnova tror ikke det blir noen "teknologivinner" innen fangstområdet. Flere teknologier trengs for å dekke forskjellige behov.

Fjerning av CO2 fra store utslippskilder omtales gjerne som CO2-fangst.

Det finnes flere teknologiske løsninger for å fange CO2, og mange er under utvikling. Teknologier er tilgjengelige og i bruk dag.  Dagens modne teknologi er opprinnelig utviklet for andre formål og har vist seg kostbare anvendt som klimatiltak. Det er behov for videre teknologiutvikling slik at kostnader kan reduseres. De største kostnadene forbundet med CO2-håndtering er knyttet til fangst.

Gassnova © 2019

Personvernserklæring