Energi21 med ny strategi. CCS ett av seks satsingsområder

   
Energi21 har lagt fram sin fjerde nasjonale strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi. Energi21 har nå fått utvidet sitt mandat til også å omfatte energiteknologier innen transportsektoren.
 

​Strategien retter seg mot verdiskaping og effektiv
ressursutnyttelse innen energisektoren gjennom satsing
på FoU og ny teknologi som kommer samfunnet til gode.
Strategiprosessen har hatt næringslivet i førersetet og
det har blitt lagt vekt på tett samarbeid med universiteter
og forskningsinstitutter.

Den nye strategien har seks satsingsområder, hvor et løftes og prioriteres spesielt:

  • Digitaliserte -og integrerte energisystemer- prioriteres og løftes spesielt.
  • Klimavennlig energiteknologier til maritim transport.
  • Vannkraft som ryggraden i norsk energiforsyning.
  • Havvind for et internasjonalt marked.
  • Solkraft for et internasjonalt marked.
  • Klimavennlig og energieffektiv industri inklusive CO2-håndtering.

I tillegg til strategiens satsingsområder fremheves behov for en bred videreutvikling av kunnskaps- og
teknologiplattformen innen energieffektive og smarte bygninger, hydrogen, dyp geotermisk energi,
bioenergi, Klimavennlige energiteknologier til landbasert transport, klimavennlige energiteknologier til
lufttransport, landbasert vindkraft og samfunnsvitenskapelige, juridiske og økonomiske temaer med
relevans for energisektoren.

Realisering av Energi21 strategien vil kreve innsats og engasjement fra næringslivet, forsknngs- og
utdanningsmiljøene og myndighetene. I tillegg er internasjonalt forsknngs- og innovasjonssamarbeid
viktig for kunnskaps- og teknologiutviklingen.

Du kan lese hele strategien her (Energi21)

 

Gassnova © 2019

Personvernserklæring