CO2-mottaksanlegg legges til CCB Kollsnes

   
Gitt at Stortinget gir grønt lys for en helhetlig CO2-verdikjede i Norge, vil CO2-en fanget fra industrianlegg på Østlandet mellomlagres på Kollsnes i Hordaland.
 

Gassnova og Statoils valg av CCB Kollsnes er basert på en helhetsvurdering av blant annet sikkerhet, tekniske og kommersielle forhold, kostnader samt muligheten for utvidelser.

Bygging av landanlegget og øvrige deler av fullskalaprosjektet, forutsetter at Stortinget fatter en positiv investeringsbeslutning, planlagt i 2019. I tillegg skal en helhetlig vurdering av fullskalaprosjektet opp til behandling i Stortinget tidlig 2018.

Etableringen av et mottaksanlegg for CO2 på land inngår som en del av norske myndigheters arbeid for å bygge ut fullskala CO2-håndtering i Norge. Det skal fanges CO2 fra ett eller flere landbaserte industrianlegg på Østlandet, som så skal transporteres med skip til mottaksanlegget på Kollsnes. Her vil CO2en pumpes over fra skip til tanker på land, før den sendes i rør og injiseres og permanent lagres 1000-2000 meter under havbunnen.

Gassnova tildelte Statoil i juni 2017 oppdraget med å gjennomføre konsept- og forprosjektstudier for CO2-lagring. Prosjektet har i ettertid blitt styrket ved at Shell og Total har kommet inn som samarbeidspartnere.

Oppdraget er nylig også utvidet til å inkludere forprosjektet for skipstransport. Transport og lagring henger tett sammen, og Statoil får nå et helhetlig ansvar for dette i planleggingsfasen.
 

 

Gassnova © 2018